DAIKIN MARINE(SHANGHAI) CO., LTD.

Contact

  • Your current location
  • >> Contact

Contact Us

  • Address     : 19G, No.1 PLAZA, 800 NANJING ROAD(E),SHANGHAI,CHINA
  • Telephone :  86-21-63224198
  • Contact      :  Newbuilding  :Mr. Zhang(zhang.min2@daikin.net.cn)
                          Spare Parts  :Mr. Teng  (teng.yiwei@daikin.net.cn)
                          After Service:                 (dmrs.service@daikin.net.cn)